تکنیک‌های الکتروشیمیایی به دلیل سادگی، هزینه کم و سرعت مزایای خود را دارند. تنها شرط برای این روش نظارت بر سینتیک آنزیم این است که انتقال مستقیم الکترون باید توسط واسطه‌ها امکان‌پذیر باشد یا قابل دستیابی باشد.