تکنیک‌های الکتروشیمیایی به طور کلی بر اساس اندازه‌گیری پاسخ یک سلول الکتروشیمیایی حاوی فاز رسانای یونی، الکترولیت، بر اساس اعمال ورودی الکتریکی از طریق الکترودهای رسانای الکترون غوطه ور در الکترولیت است.