الکترواچینگ یک فرآیند اچینگ (زُدایش) فلز است که شامل استفاده از محلول الکترولیت، آند و کاتد است. قطعه فلزی که قرار است حکاکی شود به قطب مثبت منبع جریان الکتریکی مستقیم متصل می شود.

دستگاه حکاکی الکتروشیمیایی

دستگاه حکاکی الکتروشیمیایی