حکاکی شیمیایی فرآیندی است که ابزارکاری قطعات را با انحلال شیمیایی یک فویل فلزی، که به صورت موضعی با یک فیلم حساس به نور محافظت شده است، ممکن می‌سازد.اساس اچ الکتروشیمیایی مشابه است، به جز استفاده از جریان الکتریکی ثابت. برای فلزاتی که نمی توان آنها را به روش شیمیایی اچ کرد استفاده می شود.